Företagets IT-resurser ägs av företaget och är avsedda att användas inom företagets verksamhetsområden. All annan användning är otillåten. Den anställde får inte på otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information som strider mot gällande lagstiftning.

Vidare får inte företagets IT-resurser användas till aktivitet som:

  • kan betraktas som politisk, ideologisk eller religiös propaganda.
  • strider mot PUL’s stadgar om den personliga integriteten.
  • kan uppfattas som kränkande och stötande.
  • syftar till att marknadsföra produkter eller tjänster utan anknytning till företaget.

Det är också viktigt att:

  • nyttjande av företagets IT-resurser görs på sådant sätt att företagets namn, anseende och goda rykte bibehålls.

 

Vid användning av Internet är det förbjudet att:

  • besöka webbsidor med pornografiskt, rasistiskt eller annat innehåll som kan väcka anstöt.
  • ladda ner program och filer om de kan påverka IT-säkerheten vid företaget, vid osäkerhet skall IT-ansvarig kontaktas.
  • att sprida och/eller förfoga över upphovsrättsligt skyddat material utan rättighetsinnehavarens tillstånd.
  • Sprida information genom sociala medier som missgynnar, misskrediterar eller på annat sätt skadar företagets intressen.

 

Påföljder vid överträdelse
Anställd inom företaget som på något sätt bryter mot denna IT-policy kommer att ställas till svars för den överträdelse som begåtts. Överträdelsens art styr påföljden men denna kan vara muntlig varning, skriftlig varning, avstängning från företagets IT-system, avsked från företaget samt i grova fall polisanmälan.


Ladda ner dokument