Alkohol- och drogpolicy

  • Företaget skall ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.
  • Inom företaget accepteras inte alkohol- eller drogpåverkad personal.
  • Arbetsuppgifterna är helt oförenliga med alkohol och droger.
  • Målsättningen är att allt missbruk ska bort från arbetsplatsen. Medarbetaren skall, om behov föreligger, erbjudas rehabilitering för missbruket och därmed kunna behålla anställningen. Missbruket ska bort – människan ska vara kvar.
  • Varje medarbetare ska vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och droger samt i möjligaste mån verka för att förebygga sådant missbruk.
  • För att öka trafiksäkerheten och minimera risken för alkoholmissbruk bland företagets anställda har ett alkoskåp monterats upp. Alla chaufförer måste blåsa i alkomätaren för att skåpet ska öppna sig och få ut/in nyckeln.

Misstanke om, eller konstaterad onykterhet eller annan droganvändning, hanteras enligt handlingsplanen.

Mål för det förebyggande alkohol- och drogarbetet

  • Förankring av policy och handlingsplan skall ske genom information till medarbetare och entreprenörer. Ansvariga chefer förvissar sig om att policy och handlingsplan förstås och följs.

Policy, handlingsplan samt verksamhetsplan har fastställts av ledningsgruppen.