• Alla anställda ska ha rätt till en sund, säker och stimulerande arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas aktivt så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och är en naturlig del i den dagliga verksamheten.
  • Varje medarbetare inom företaget skall känna ett personligt ansvar för att arbetsklimatet på arbetsplatsen är positivt.
  • Det åligger var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö .
  • Det är inte tillåtet att behandla någon medarbetare kränkande, till exempel genom handlingar eller kommentarer/yttringar som kan uppfattas som en kränkning av någon medarbetare. Det är inte tillåtet att medvetet utestänga någon medarbetare från gemenskap.
  • Det är inte tillåtet att kränka någon på grund av hudfärg, kön, ursprung, sexuell läggning, religionstillhörighet etc.

Mål för det förebyggande arbetsmiljöarbetet

  • Ha integrerade och jordnära mål samt uppföljningar av arbetsmiljön i den reguljära verksamhetsplaneringen.
  • Rutiner för att fortlöpande dokumentera brister och risker ur arbetsmiljösynpunkt.