Arbetsmiljö- och mångfalds policy

 • Alla anställda ska ha rätt till en sund, säker och stimulerande arbetsmiljö.
 • Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas aktivt så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och är en naturlig del i den dagliga verksamheten.
 • Varje medarbetare inom företaget skall känna ett personligt ansvar för att arbetsklimatet på arbetsplatsen är positivt.
 • Det åligger var och en att inte bara följa instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.
 • Det är inte tillåtet att behandla någon medarbetare kränkande, till exempel genom handlingar eller kommentarer/yttringar som kan uppfattas som en kränkning av någon medarbetare.
 • Det är inte tillåtet att medvetet utestänga någon medarbetare från gemenskap.
 • Det är inte tillåtet att kränka någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-nedsättning, sexuell läggning, ålder eller politisk tillhörighet.
 • Vi ska vissa respekt och tolerans för varandra samt agera kraftfullt vid förekomst av trakasserier och mobbning.
 • Med hänsyn tagen till uppfyllda kompetenskrav strävar vi efter mångfald i personal-sammansättningen, vid rekrytering samt vid tillsättning av arbetsgrupper.
 • Vi ska aktivt arbeta för att vara ett jämställt och jämlikt företag avseende såväl anställningsvillkor, lönesättning, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter.

Mål för det förebyggande arbetsmiljöarbetet

  • Ha integrerade och jordnära mål samt uppföljningar av arbetsmiljön i den reguljära verksamhetsplaneringen.
  • Rutiner för att fortlöpande dokumentera brister och risker ur arbetsmiljösynpunkt.