Telefon & IT Policy

 

Allmänt

Beves & Godsservice IT-resurser ägs av företaget och är avsedda att användas inom företagets verksamhetsområden. All annan användning är otillåten. Den anställde får inte på olämpligt sätt sprida, förvara eller förmedla information som strider mot gällande lagstiftning eller denna policy.

Omfattning

All IT-utrustning och informationen i dessa är företagets egendom.

IT-miljön omfattar:

 • IT-utrustning till exempel datorer, surfplattor, smartphones och servrar
 • System till exempel operativsystem, mailsystem och databaser

Denna policy skall följas av samtliga anställda på Beves & Godsservice

Användning av övriga IT-resurser

IT-utrustning så som datorer surfplattor och smartphones skall betraktas som arbetsredskap och får enbart användas för att du skall kunna utföra dina arbetsuppgifter.

Som anställd med tilldelad mobiltelefon från Beves & Godsservice skall följande tas hänsyn till:

 • Mobiltelefonen är ett arbetsredskap och får endast användas i tjänsten för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter och vara tillgänglig under arbetspasset.
 • Det är inte tillåtet att använda telefonen i privat bruk ladda ner appar eller andra programvaror.
 • Det är inte tillåtet att med telefonen besöka sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, bloggar och online forum.

Vidare får inte företagets IT-resurser användas till aktivitet som:

 • Kan betraktas som politisk, ideologisk eller religiös propaganda.
 • Kan uppfattas som kränkande och stötande.
 • Syftar till att marknadsföra produkter eller tjänster utan anknytning till Beves & Godsservice.

Det är också viktigt att:

 • Nyttjande av företagets IT-resurser görs på sådant sätt att företagets namn, anseende och goda rykte bibehålls.
 • Om du på något sätt misstänker eller upptäcker okänd programvara som är företagsrelaterat

är du skyldig att rapportera till företagsledningen eller dataansvarig.

Vid användning av Internet är det förbjudet att:

 • Besöka webbsidor med pornografiskt, rasistiskt eller annat diskriminerande innehåll som kan väcka anstöt.
 • Ladda ner program och filer om de kan påverka IT-säkerheten vid företaget, vid osäkerhet skall IT-ansvarig kontaktas.
 • att sprida och/eller förfoga över upphovsrättsligt skyddat material utan rättighetsinnehavarens tillstånd.
 • Sprida information genom sociala medier som missgynnar, misskrediterar eller på annat sätt skadar företagets, företagets kunder eller medarbetarens intressen.
 • Företagets resurser är till för att användas i tjänsten, och ska i största mån enbart användas i arbetet och inte privat ändamål

Användning av sociala medier utanför arbetstid:

 • Sprida information genom sociala medier som missgynnar, misskrediterar eller på annat sätt
  skadar företagets eller medarbetarens intressen.
 • Företaget har företrädare som uttalar sig offentligt om så behövs, det är viktigt att du som anställd inte försöker företräda företaget.

Tänk på att du representerar Företagen även utanför arbetstiden.

Lagar och andra krav

IT-resurser som innehas av Beves Godsservice får ej användas så de strider mot PUL’s stadgar om den personliga integriteten samt dataskyddsförordningen (GDPR).

Påföljder vid överträdelse
Anställd inom företaget som på något sätt bryter mot denna Telefon och IT-Policy kommer att ställas till svars för den överträdelse som begåtts.
Överträdelsens art styr påföljden men denna kan vara muntlig varning, skriftlig varning, avstängning från företagets IT-system, avsked från företaget samt i grova fall polisanmälan.