Trafiksäkerhetspolicy

Vi är ett åkeri knutet till DB Schenker vilket innebär att vi använder oss av i princip samma trafiksäkerhetspolicy.

Tanken är att sträva efter en hög trafiksäkerhet i vår verksamhet som medför att våra chaufförer, medtrafikanter, kunder m fl. upplever säkerhet och trygghet.

Detta innebär att:

 • Fordonen skall vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick och vara försedda med
  säkerhetsutrustning av god kvalitet.
 • Lagar och förordningar skall efterlevas vid utnyttjande av fordonen såväl avseende
  viktbestämmelser som framförande.
 • Hastighetsbestämmelser, kör- och vilotider skall respekteras.
 • Största hänsyn skall tas till medtrafikanter och vi skall betraktas som föredöme i trafiken.
 • Bilbälte skall alltid användas vid framförande av lastbil såväl som personbil.
 • Regelverk för säkring av last, transport och hantering av farligt gods är kända och tillämpas i alla delar.
 • System och rutiner finns för rapportering av fel.
 • Transporterna utövas av sprit- och drogfri personal där också starka mediciner inkluderas.
 • Uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd genomförs ej.
 • Hytt och lastutrymme skall alltid låsas när bilen lämnas obevakad.