Vi är ett åkeri knutet till DB Schenker vilket innebär att vi använder oss av i princip samma trafiksäkerhetspolicy.
Tanken är att sträva efter en hög trafiksäkerhet i vår verksamhet som medför att våra chaufförer, medtrafikanter, kunder m fl. upplever säkerhet och trygghet.

Detta innebär att:

  • fordonen skall vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick och vara försedda med säkerhetsutrustning av god kvalitet,
  • lagar och förordningar skall efterlevas vid utnyttjande av fordonen såväl avseende viktbestämmelser som framförande,
  • hastighetsbestämmelser, kör- och vilotider skall respekteras,
  • största hänsyn skall tas till medtrafikanter och vi skall betraktas som föredöme i trafiken,
  • bilbälte skall alltid användas,
  • regelverk för säkring av last, transport och hantering av farligt gods är kända och tillämpas i alla delar,
  • system och rutiner finns för rapportering av fel i fordon,
  • transporterna utövas av sprit- och drogfri personal där också starka mediciner inkluderas,
  • uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd genomförs ej.